Privacy en Cookie Statement

De Algemene Voorwaarden vind je hier.

1.     Algemeen

Deze website is van de Omroepvereniging BNN-VARA, Wim T. Schippersplein 3, 1217 WD Hilversum (hierna te noemen ‘BNNVARA’). Dit Privacy en Cookie Statement is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van BNNVARA. BNNVARA is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

BNNVARA acht privacy bescherming  van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom met de grootste zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. BNNVARA houdt zich daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

De verwerkingen van persoonsgegevens zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Op de website van het AP www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt je meer informatie over de AP en over privacy.

2.     Contact

Met dit privacy statement wil BNNVARA duidelijkheid geven over de manier waarop zij omgaat met persoonsgegevens. Met vragen over dit document kunt je altijd contact opnemen met BNNVARA, t.a.v. afdeling Publieks- en Ledenservice, Postbus 175, 1200 AD Hilversum, e-mailadres contact@bnnvara.nl

3.     Soort gegevens

In het kader van haar dienstverlening verwerkt BNNVARA persoonsgegevens van leden, abonnees, BNNVARA accounthouders, bezoekers van haar programma’s, haar website(s), webshop(s), apps en deelnemers aan online promoties, evenementen en acties. 

Gegevens die je aan ons verstrekt

BNNVARA verwerkt alle gegevens die je invoert of aan haar verstrekt. Deze gegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

Naam, adres, emailadres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, financiële gegevens zoals je bankrekeningnummer (ten behoeve van eventuele betaling) en gegevens waaruit blijkt dat bepaalde onderwerpen je interesseren.

BNNVARA kan, indien je daar toestemming voor geeft, een koppeling maken met je social media account en de bijbehorende gegevens. Je kunt deze toestemming beheren via de instellingen in jouw social media account.

Gegevens die wij automatisch verzamelen

Wanneer je onze websites bezoekt, onze applicaties en/of diensten gebruikt of op content reageert, verzameltBNNVARA ook automatisch gegevens waaruit jouw interesses kunnen worden afgeleid, zoals websitebezoek, app- en social media gebruik of locatiegegevens. Onze servers kunnen voorts automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze websites (waaronder ook apps).

BNNVARA maakt hiervoor onder andere gebruik van cookies. Voor volledige informatie over het gebruik van cookies door de publieke omroep en om uw cookie-instellingen aan te passen, verwijzen wij je door naar het Cookie en Privacy-beleid van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).

Voor analyse-doeleinden maakt BNNVARA onder andere gebruik van Google Analytics-cookies, waarbij BNNVARA deze zo heeft geconfigureerd dat het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd. BNNVARA gebruikt geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Daarnaast is er een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten en is de functie ‘gegevens delen’ binnen Google Analytics uitgeschakeld.

4.     Doeleinden van de verwerking en opslag

BNNVARA verzamelt, verwerkt en koppelt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. voor de totstandkoming en uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld tot het aangaan van een lidmaatschap, een aankoop in de webshop of een bezoek aan één van onze programma’s;
  2. om het aanmaken en beheren van een BNNVARA account mogelijk te maken;
  3. indien en voor zover het aan de orde is om te factureren;
  4. om te informeren over de (omroep)activiteiten van BNNVARA (waaronder ook ledenactiviteiten, ledenwerfacties) en om je gerichte aanbiedingen en/of aanbevelingen te doen, zoals het verstrekken van informatie over producten, diensten, acties en media-aanbod van BNNVARA;
  5. om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
  6. om gelijksoortige (social media) profielen te zoeken;
  7. om onze websites en apps goed te laten functioneren, te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
  8. om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;
  9. om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;
  10. Om individuele voorkeuren (van BNNVARA accounthouders) te identificeren en deze al dan niet te gebruiken voor de doelen zoals genoemd in sub a tot en met f.

BNNVARA bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. 

5.     Bekendmaking en verstrekking van persoonsgegevens aan derden

BNNVARA verstrekt naam-, adres-, en woonplaats gegevens aan derden voor het valideren van gegevens, bijvoorbeeld van telefoonnummers. De gegevens worden niet gebruikt ten behoeve van andere adverteerders of media.

Daarnaast verstrekt BNNVARA persoonsgegevens aan derden die in opdracht van BNNVARA aan jou op jouw verzoek producten of diensten leveren, waarbij jouw gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Deze derden zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

In bijzondere gevallen kan BNNVARA jouw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen, ongeacht uw toestemming daarvoor. Het gaat dan bijvoorbeeld om verzoeken van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, in het kader van het opsporen of voorkomen van fraude.

Anders dan in de bovenstaande situaties verstrekt BNNVARA géén persoonsgegevens aan derden, tenzij je daar uitdrukkelijk jouw toestemming voor hebt verleend.

6.     Recht op inzage, correctie en verwijdering

BNNVARA houdt jouw gegevens graag actueel. Als je wilt weten of de persoonsgegevens die wij van je hebben juist zijn, of als je wilt weten welke persoonsgegevens BNNVARA van jou verwerkt, kun je ons om een overzicht vragen. Daarnaast kun je een verzoek doen om bepaalde gegevens te wijzigen of te verwijderen. Je krijgt binnen 4 weken een reactie op dergelijke verzoeken.

Een verzoek om een overzicht, of een verzoek tot wijziging of verwijdering van de gegevens, kun je richten aan BNNVARA, t.a.v. afdeling Publieks- en Ledenservice, Postbus 175, 1200 AD Hilversum, e-mailadres contact@bnnvara.nl.

Je wordt verzocht in je bericht in ieder geval je volledige naam, adres en woonplaats te vermelden. BNNVARA kan je ook verzoeken om een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen.

Als BNNVARA niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, is het mogelijk dat BNNVARA je vraagt om het verzoek nader te specificeren. Na uitvoering van jouw verzoek ontvangt je altijd een bevestiging.

7.     Recht van verzet

BNNVARA gebruikt je persoonsgegevens om je gericht te informeren over de producten en diensten van BNNVARA. Indien je hier geen prijs op stelt, kun je dat laten weten door een e-mail te sturen aan het mailadres ledenservice@vara.nl of vereniging@bnn.nl o.v.v. ‘verzet’ of door een briefje te schrijven aan BNNVARA, t.a.v. afdeling Publieks- en Ledenservice, Postbus 175, 1200 AD Hilversum, e-mailadres contact@bnnvara.nl. o.v.v. ‘recht van verzet’. 

Daarnaast kun je te allen tijde de toestemming voor het verzenden van digitale nieuwsbrieven of per e-mail verzenden van informatie betreffende de producten en diensten van BNNVARA intrekken, eveneens op bovengenoemde wijze, of via de afmeldmogelijkheid onderaan dergelijke e-mails.

BNNVARA zal zo snel mogelijk na ontvangst van het verzoek het gebruik van je gegevens voor de doeleinden waartegen je je verzet beëindigen.

8.     Beveiliging en beveiligingsproblemen (responsible disclosure)

BNNVARA houdt zich bij de verwerking van de persoonsgegevens altijd aan een beveiligingsniveau dat gezien de huidige stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van deze gegevens te voorkomen.

Ondanks alle zorg en inzet kan het gebeuren dat er een zwakke plek in een van onze systemen voorkomt. Indien je een zwakke plek ontdekt, verneemt BNNVARA dit graag van je, zodat zo snel mogelijk de benodigde maatregelen genomen kunnen worden.

BNNVARA hanteert voor dergelijke meldingen de zogenaamde ‘Responsible disclosure’ principe. Dat betekent dat als je verantwoord met de kwetsbaarheid om zult gaan (zoals hieronder beschreven), BNNVARA daar iets tegenover stelt. Zoals het afzien van het verbinden van juridische consequenties. Wij verzoeken je de informatie met BNNVARA te delen aan de hand van de onderstaande richtlijnen:

-        Meld jouw bevindingen betreffende een (vermoedelijk) beveiligingsprobleem door een e-mail te sturen naar webmaster@bnnvara.nl.

-        Doe deze melding zo snel mogelijk na ontdekking van een (vermoedelijk) beveiligingsprobleem.

-        Geef voldoende informatie (volledige omschrijving van de kwetsbaarheid, IP-adres(sen), URL van het getroffen systeem, log(s), screenshot(s), etc.) zodat BNNVARA het eventuele beveiligingsprobleem zo snel en effectief mogelijk kan oplossen.

-        Laat juiste contactgegevens achter, zodat BNNVARA met je in contact kan treden om samen te werken aan veilig resultaat.

-        Maak geen gebruik van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam, het plaatsen van malware, het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens in een systeem, het aanbrengen van veranderingen in het systeem, het herhaaldelijk toegang tot het systeem verkrijgen of de toegang delen met anderen, denial-of-service of social engineering, het zogeheten "bruteforcen" van toegang tot systemen en/of de applicaties van derden, etc.

-        Deel geen informatie over het (vermoedelijke) beveiligingsprobleem met anderen.

-        Maak geen (actief) misbruik van het beveiligingsprobleem.

Nadat een melding is ontvangen, zal BNNVARA de melding zo snel mogelijk onderzoeken en contact opnemen met de melder. BNNVARA probeert de eventueel vastgestelde problemen zo snel mogelijk op te lossen en zal een eventuele gecoördineerde publicatie van het beveiligingsprobleem met de melder afstemmen.

9.     Wijziging van het Privacy en Cookie Statement

BNNVARA behoudt zich het recht voor dit Privacy en Cookie Statement aan te passen. Daarom is het verstandig om dit Privacy en Cookie Statement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop BNNVARA jouw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het Privacy en Cookie Statement ingrijpend wordt gewijzigd zal BNNVARA dit melden op haar website.

Dit Privacy en Cookie Statement is laatst gewijzigd in juli 2017.